ทำเนียบรุ่น

posted on 05 Nov 2008 20:59 by arawan

1.  กมล-สุรภีร์  รุ่งสว่าง              
188/10 ม.คุรุสภา
   อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50000  
โทร. 053-491676
081-0255671


2.  กวินนาถ (บุษบา) สิริเกียรติ   
592 /188 หมู่บ้านอารียา ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว       
เขตลาดพร้าว กทม. 10310   
 e-mail  kavinnard_toy@hotmail.com 

โทร.  089-8958711    Fax 02 197 8034

3.  กัญญา   วีรยวรรธน                  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีวศึกษาภาคเหนือ ถ.หัสดิเสวี         
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
 จ.เชียงใหม่ 50300        
โทร. 081-5307622 
e-mail :
kanyadvt@hotmail.com

 

4.  กุณฑล  แสงเดือน                     
32/25 ซ.2 ถ.สุริยาตร์
  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคาร อ.เมือง
  จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 045-243809,      084-9114940 

5.             เกียรติศักดิ์  สุขะสรรเวช         
มรภ.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

6.  กรองสุวรรณ  จันทร์เมฆา                            
32/9  หมู่ 8 บ้านร่วมเกื้อนิเวศน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรฯ 02-4419292, 02-9043535

7.             กอบกิจ   ส่งศิริ                          
117/223 หมู่บ้านริมปิง
  ต.บางม่วง   อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร.056-228076
081-8871789

8. แขไข  สว่างพื้น 
82/32 ถนนบ่ออ่าง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
075-356016, 081-3264178

9.  ไข่มุก เกษมสานต์
61/6  หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-5880913,  081-2583463

   10 .   ขจิต  นาวีระ                               
118/3 หมู่ 1
  ต.บางมัญ อ.เมือง   จ.สิงห์บุรี  
โทร. 036-512076
, 081-8520401

    11.    ขะเจน  ตันจ้อย                        
119 หมู่ 1 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก   / 118  หมู่ 1 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 
โทร. 081-4277744  081 455 9592

12. เจริญ เชื้อเพชร
522/35 ซอยอยู่เจริญ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-2476308

 13.       จุรีย์  ณ นคร

14.      จุไรรัตน์-วิทยา   วรรณศิริ            
มรภ. เชียงราย
 
87/162 ธนภูมิวิลล่า ต.บ้านดู่   อ.เมือง                           
จ.เชียงราย
  57100   
โทร. 053-703348
,    081-8146699 (วิทยา)
 94 ซอยนาคนิวาส 15 ถนนลาดพร้าว71 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230,  081-0205883(แขก)

15.      เจริญ   คงพลิ้ว                            
27 ซ.ชัยมงคล 2  ต.บางพระ 
อ.เมือง  จ.ตราด 23000
โทร.039-520519

   16.       ว่าที่ ร.ต.จาตุรงค์  เสนแดง    
69/169
  ม.รุ่งเจริญ  ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-328126
  081-7532981

 
17.      จิตต์   ชมภูทอง                        
59 หมู่ 10 ต. เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทร.081-5410199
 
18.