ทำเนียบรุ่น

posted on 05 Nov 2008 20:59 by arawan

1.  กมล-สุรภีร์  รุ่งสว่าง              
188/10 ม.คุรุสภา
   อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50000  
โทร. 053-491676
081-0255671


2.  กวินนาถ (บุษบา) สิริเกียรติ   
592 /188 หมู่บ้านอารียา ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว       
เขตลาดพร้าว กทม. 10310   
 e-mail  kavinnard_toy@hotmail.com 

โทร.  089-8958711    Fax 02 197 8034

3.  กัญญา   วีรยวรรธน                  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีวศึกษาภาคเหนือ ถ.หัสดิเสวี         
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
 จ.เชียงใหม่ 50300        
โทร. 081-5307622 
e-mail :
kanyadvt@hotmail.com

 

4.  กุณฑล  แสงเดือน                     
32/25 ซ.2 ถ.สุริยาตร์
  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคาร อ.เมือง
  จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 045-243809,      084-9114940 

5.             เกียรติศักดิ์  สุขะสรรเวช         
มรภ.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

6.  กรองสุวรรณ  จันทร์เมฆา                            
32/9  หมู่ 8 บ้านร่วมเกื้อนิเวศน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรฯ 02-4419292, 02-9043535

7.             กอบกิจ   ส่งศิริ                          
117/223 หมู่บ้านริมปิง
  ต.บางม่วง   อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร.056-228076
081-8871789

8. แขไข  สว่างพื้น 
82/32 ถนนบ่ออ่าง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
075-356016, 081-3264178

9.  ไข่มุก เกษมสานต์
61/6  หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-5880913,  081-2583463

   10 .   ขจิต  นาวีระ                               
118/3 หมู่ 1
  ต.บางมัญ อ.เมือง   จ.สิงห์บุรี  
โทร. 036-512076
, 081-8520401

    11.    ขะเจน  ตันจ้อย                        
119 หมู่ 1 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก   / 118  หมู่ 1 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 
โทร. 081-4277744  081 455 9592

12. เจริญ เชื้อเพชร
522/35 ซอยอยู่เจริญ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-2476308

 13.       จุรีย์  ณ นคร

14.      จุไรรัตน์-วิทยา   วรรณศิริ            
มรภ. เชียงราย
 
87/162 ธนภูมิวิลล่า ต.บ้านดู่   อ.เมือง                           
จ.เชียงราย
  57100   
โทร. 053-703348
,    081-8146699 (วิทยา)
 94 ซอยนาคนิวาส 15 ถนนลาดพร้าว71 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230,  081-0205883(แขก)

15.      เจริญ   คงพลิ้ว                            
27 ซ.ชัยมงคล 2  ต.บางพระ 
อ.เมือง  จ.ตราด 23000
โทร.039-520519

   16.       ว่าที่ ร.ต.จาตุรงค์  เสนแดง    
69/169
  ม.รุ่งเจริญ  ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-328126
  081-7532981

 
17.      จิตต์   ชมภูทอง                        
59 หมู่ 10 ต. เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทร.081-5410199
 
18.      จิรกานต์   ธงภักดี                     
240 การเคหะ ซ.11  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 089-6246536

19.      จิรวุฒิ   ศุภราศี                          
17/114 ซ.นพรัตน์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 
โทร.
038-272005, 081-9171536

20.      ฉันทนา  ธงอินเนตร                
3/1605 ม.6 คลองถนน สายไหม กทม. 10220
โทร.02-9721755, 086-5075604  

21.      ชวลิต  วิชาศิลป์        ประธานรุ่น 2551                
195/120 ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300   
โทร. 053-266042, 081-7849466

 22.      ชวลิต  สร้อยสุวรรณ                
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

23.      ชัยชิต-วัลย์ลดา  ศิริพงษ์วิไล  
กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3772000
โทร.  081-3391193

24.      ชัยวัฒน์ เรืองวาณิชยกุล           
61/1  ถนนประชาราษฎร์   ต.  เมืองสวรรคโลก   อ.สวรรคโลก  จ. สุโขทัย
  64110
โทร. 081-9624990,   055-643547


25.      ชุมนุมพร  ตันติกุล                    
232 ถ.อัษฎางค์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 
โทร. 044-243225,  086-7270013


26.      เชิดชัย  เศรษฐวนกุล     (Early 2544)                                                    
96 ม. 6 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ. ตรัง 92000

โทร. 075-210499
, 075-211621, 084-6292700,  084-0606799

  
27.      ดาริณี  จาตุประยูร                       
โรงแรมคิงส์ ซิตี้ 274/1 ถนนฉัตรชัย อ.เมือง จ. ลำปาง 52100 
โทร. 085-0413387, 054-310238-9

28.      ดาลัด  เมธีปกรณ์                       
บ้านพัก ม.ราชภัฏนครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-296710,  089-2865183
มรภ.นครราชสีมา 8  อ. เมือง    จ. นครราชสีมา 30000   
โทร.044-24215

29.      ดำรง  คงพันธ์                             ***

30.      ทรงศักดิ์   ศรีประเสริฐ             
1298  หมู่ 3 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.02-5674310,  089-6397312

31.      ทศพร  ประเสริฐสุข                  
79/415 อาคารปทุมวันรีสอร์ท  ถ.พญาไท  ราชเทวี  กทม. 10400 
โทร.081-6250577, 089-1317343  e-mail :ptossaporn@yahoo.com

32.      ทัศนีย์   ทานตวณิช                   
18/4 ม.บางแสนเทาเวอร์ ซ.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี  20310
โทร.038-384906, 089-9394578

33.      ทัศนีย์  ปริศวงศ์                         
120/562 วชิรธรรมสาธิต 12 สุขุมวิท 101/1 พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
โทร.02-3960815,   081-6196223

34.      ทิพวรรณ  สัมพันธรัตน์           
16 ซ.ประยูร 2/4 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 081-6912933     076-214057
165 ถนนตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

35.      ธร  สุนทรายยุทธ          
56 หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา บางแสน จ.ชลบุรี 20130     
        
32/10 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 1220
โทร. 02-5212436,  081-9917478, 089-7471805

36.      นงเยาว์  กองประเสริฐ             
135/8-9 ริมคลองบางกอกน้อยใกล้สายใต้ใหม่ อรุณอัมรินทร์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 02433387

37.      นิตย์   แก้วบุบผา                        
1/4  บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

38.      นิตยา  ชินฉัตร์                           
205 ซ รุ่งเรือง 6   ถ.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110      
โทร. 02-9240083 กด 1
,    081-6512691


39.      นุกูล  สุขอุดม                              ***

40.      บุญร่วม  จันทร์เรืองเพ็ญ          
1410  ซอยศรีสุข ถ. สุทธิสาร   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-2758073, 089-1091909

41.      บุปผา  วงษา                                
171 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทร. 055-513548 , 089-7027744

42.      บุหงา  วชิระศักดิ์มงคล             e-mail : bungaw@mu.ac.th
ม.นเรศวร  อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร.081-6753571 , 055-336082
100/167 หมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่  ถนนสิงหวัฒน์
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

43.      เบญจวรรณ  พงษ์เจริญ             
93/148 ถนนศรีชมชื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
042-245196 , 086-2362351

44.      ปกรณ์  สำราญทรัพย์                
346/1 ต.ริมใต้  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 50180
โทร.053-297371

45.      ประทีป  แววมยุรา    เหมือนนิล 
มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี
โทร. 036-413746,  081-9843132

46.      ประนอม-สุนทร ภัทรสุนทร    
205  หมู่ 1 ถ. เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
88/1 หมู่ 1 ถ. เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
โทร.075-299117, 089-8752560

47.      ประนีต  หอมศิริ                         ***

48.      ประพิมพ์พรรณ  โชคสุวัฒนสกุล      
178/2 ถ.ราษฎร์บำรุง หมู่ 13 ต.รอบเวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-712176,  086-1825983

49.      ประพีร์  สุรมณี    
56 หมู่บ้านทิตยา  ถ.โรงพยาบาล-บ้านฆ้อง ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 032-232-517 081-8185457(คุณเลอพงษ์ สามีประพี)
Somchai Suramanee (Den) Mobile: 08-1843-9790 E-mail: suramanee@hotmail.com

50.      ประภัสสร  กระแสชัย              
มรภ.เชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
17/2 ถ. แก้วนวรัฐ ซอย 2 อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000  083-7632-083
e-mail: pkrasaechai@yahoo.com

51.      ประภาพรรณ  พึ่งสุจริต            ***

52.      ประมูล  สัจจวิเศษ                     
2/15 ซอยโชคดี 56 ถนนพัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
075-345992 , 084-0629827

53.      ปราณี  ปัญจาคะ                         
76 ม.13  ถ.พิมาย-จักราช ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา  30
110
โทร.044-200281, 083-4647808

54.      ปรีดาวรรณ  โชติรวี                   
55/64 พหลโยธิน 54  โทร. 025211359

 
บ้านเพชรเมืองแพร่ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่  
โทร.054-531319,  081-8833730

55.      ปัญญา  ศิริโรจน์                        
21/316  หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ ซอยนวมินทร์42 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-3782498,   081-3742613

56.      ผานิต  เกตุสุข                             
18 ถ.รอบวัดพระธาตุ  ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-413663, 086-0373567

57.      พรพิมล  จันทร์ดี                        
459/1 ขานไข 2 พหลโยธิน 54/4 เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 081-5569884,  02-9937170

58.      พันธุ์ทิพย์-เสน่ห์ ทิมสุกใส             e-mail: timsuksai.51@gmail.com ประธานจัดงานรุ่น ปี 2554
449 ถ.ยมราช ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-253242,  081-7253624 (แจ๋ว)081-8788256(โก๋) e-mail: timsuksai.51@gmail.com

59.      พิทยาภรณ์  ดำรงกุลรัตน์                     
68/1 ถนนกาญจนวนิชย์ ซอย 2 ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 089-7354318

60.      พิทักษ์  บุณยเวทย์                      
153 ม.3 ถนนยนตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สุงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร.081-9507233, 054-650607

61.      ว่าที่ร.ต. พีระ  คงวงศ์ญาติ        02-1819122, 086-7792966
199/67 หมู่ 7 หมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540           
364/1 ม. ต.บางปูใหม่  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-7090669,   085-1307750

62.      พล.อ.ท.เพ็ญยศ  นาคเพ็ชร์                 
7/19 หมู่ 4 ต. วัดชะลอ    อ. บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 081-8023680

63.      เพ็ญพรรณ  ธีรนิติ        082-6176784             
12  ซอย 4   นาก่วม  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52100  โทร  082 - 6176784
มรภ.ลำปาง 52100
โทร. 540-324398

64.      เพลินจันทร์  วรเจริญศรี           
1235/1 ซ.เทอดไท 33 (ริมทางรถไฟ)
แขวงตลาดพลู กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 02-4662516

65.      ไพบูลย์  แสงแก้ว                       
23 ซ.ทองหล่อ 1  ถ.วิภาวดี แขวงจอมพล
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
โทร.02-511520,  081-8491423

66.      ไพโรจน์  หนุนภักดี          ประธานจัดงานรุ่นปี 2553        
429 ถ.ศรีสุริยวงศ์   ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.032-322439    081 986072, 084-526748

67.      ไพศาล  ศิริ                                  
74/75 ถ.ศุขประยูร   ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
โทร. 038-514767,  081-8655587

68.      ไพศาล  สุวรรณโกสุม      
257 หมู่ 4 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180        
14/279 ม.บัวขาว ถ.รามคำแหง ,
174  มีนบุรี  กทม. 10510
โทร.02-5170747,  089-2006084

69.      ภิเษก  จันทร์เอี่ยม                      
600/965 ม.สีวลี ซ.4/1 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-5367141,  081-3746053, 081-7337783

70.      ภุมรี  แซ่เอี้ยะ                             
91/8 ถนนคชรัตน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
084-6310521

71.      มณฑลนคร  เทียนเพ็ง               ***

72.      มนตรี  จันต๊ะคาด                       ***

73.      มนัส  จันทร์ดุ้ง                           
29/4 ม.6 ป่าเซ่า  ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตร์ 53000
โทร.055-441079,  081-9736984
74. มาณพ   ภาษิตวิไลธรรม          
มรภ. เชียงราย อ.เมือง เชียงราย

75.  มานิต   ชาวเมืองทอง                                ***

76. มาลินี   สุวรรณเศวต                 
127 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  เทศบาลนิมิตรใต้ ซอย 1แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-5892478,  081-8393129

77. ยุพดี  พานิชพงษ์                       
4/3 ม.2  ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี  อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.035-252512, 081-5881818

78.ยุพเยาว์  เมืองหมุด                    
ก.48/2 ต.หอรัตนไชย  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035-242630,  081-9464718

79. ยงยุทธ  สรรพอุดม                    
69/101 หมู่ 6 บ้านลัดดารมย์ ต.วงแหวน ต.สันผีเสื้อ
อ.เมือง เชียงใหม่
โทร.053-115008
,   081-9521322  Early 2551  yongyutjai@bpcd.net

80.
ยินดี  เจริญศรี                             
16 ถ.ร่วมใจ อ.เมือง จ.ยโสธร  35000
โทร. 045-711699, 081-5474574

81 เยาวรัตน์  กลีบบัว                      
10/117  ถ.สมบูรณ์กุล  อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.032-325274

82. รวีวรรณ  สุวานิช         srawiwan@hotmail.com            
105 ม.5 (กรุงศรีธานี)  ต.วัดตูม   อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 089-5383121

83 รัตนา  เชาว์ปรีชา                     
10/304 ม. 13 ถ. โชคชัย 4 ซอย 84 แยก 2 - 9 ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร. 081-8325906  02-9423720

84. รัตนา   (สุขขะ)ก่อเกียรติศิริกุล
78/9 กาญจนวนิช 23  ถ.กาญจนวนิช    ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000         
            
125/12  สินธานีอเวนิว    รามอินทรา  คันนายาว
กรุงเทพมหานคร
โทร.02-
9486717,   081-9055426    089-6535389

85. ลัดดา  วลีพิทักษ์ เดช                 
20/34 ม.แกรนด์คาแนล ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.089-7117727 , 02-5751568
242/4 อุดรดุษฏี อ.เมือง จ.อุดร 41000

86. ลัดดาวัลย์  วากุลพิพัฒน์           
161/29 ซ.บุญพงษา1  ถ.พระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขต บางกอกน้อย กทม. 10700  
โทร.02-4338960 , 084-1317329

87. เลขา  เธียรประดิษฐ์                  
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี

88. วนิดา  ภมรานนท์                       ***

89. วรรณวิภา  จัตุชัย                        
86/40 s,^j[hkolpk,o8i ซ.วัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม5  c-;'5ooo8iw=pLiu
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร.02-2412415, 081-8159037   wanwipa_cha@dusit.ac.th

90. วรรณศิริ  วรสิทธิ์              083-1155221         
96 ถ.จันทอุดม  ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
โทร.038-612245,  081-5766362

91. วรรษา   ธานี        
 3555  South  Parcific HWY, #132  Medford,Oregon, 97501.USA.
                Home: 541 - 5121120   Mobile : 541 - 4413925                    

92. วัชรี  กาชัย                               
414 ถ.ประชารักษา  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 085-0080852

93. วัฒนชัย    ชลไมตรี                 
โรงเรียนแจงร้อนราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร

94. วิชัย   ศรีคำ                              
69/80  ม.8  พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000
โทร.  034-212049
ม.ศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

95. วิชา    ทรวงแสวง                   
ก 2/36  โรจนะ  อยุธยา   โทร. 035-322083
รภ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.  035-214264

96.  วิชาญ   เพชรนรากร                 
รภ.นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000

97.  วินัย   บุญศรีโรจน์                  
41  ถ.มนตรี  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง   จ.พังงา   82000
โทร. 076-411230,   081-7978786

98. วีระพันธ์   ศรีสวัสดิ์                  
3/428  เมืองทอง  1  ซอยแจ้งวัฒนะ  14  ถ.แจ้งวัฒนะ 
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02-5734781, 081
-8057158

99.  วีระศักดิ์    แต้สมบัติ 
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  พิษณุโลก

100. ศรันย์   ขจรเดชกุล                    
22/13  ม.2  ถ. เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทร. 086-2726146,  076-239385

101. ศรีรัตน์   หงษาภรณีบุตร                   
1626/62 จันทร์   31  ถ.จันทน์  สาทร  กรุเทพมหานคร  10120 
โทร.02-2117173, 081-3724263


102. ศิริกุล   มาแชลล์           
9089  Leland  AVE. Sacramento,CA.95829.USA.
Tel:  916 - 6828129 , 916 - 9968302. E-mail:jukems@gmail.com
ที่อยู่เมืองไทย : คณะครุศาสตร์  มรก.มหาสารคาม  อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร.  085 - 5980123 

103. ศักย์สยาม  ศิริมงคล (ธนบูรณ์ )
086-3692431  อีเมล์  thanaboon_2006@hotmail.com
138/3 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ต.ท่าวังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 26000

104. ศิริพร จรัสสุริยา 085-1668381

 

114. สมศักดิ์    อภิบาลศรี 
มรภ.นครราชสีมา 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  70000

370 ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 70000
044-341293, 081-6608075

115. สมศรี   แย้มกลิ่น                 
32 ม.2 ต.บางคูเวียง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130 
โทร.02-9038805,081-4981557

116. สมหมาย   - ชูรัตน์ รัตตะรมย์
10  เทศบาลสาย 1  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี  22110
โทร. 084-0016995, 039-441046    0818372196

117. สวงค์    ชูกลิ่น                           
30/171  ม.ราชพฤกษ์  2  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร. 075-317293, 089-4695392   084 6980567
เทศบาลตำบลพรมโลก  อ.พรหมคีรี  จ.นครราชสีมา 
โทร.  075-396163

118. สวัสดิ์   ขีปนวัฒนา                   
มรภ.เชียงใหม่  202/65  ถ.ช้างเผือก  เมือง เชียงใหม่
โทร. 053-210888,  081-0349216
e-mail :
bluesky_netonline@hotmail.com

119. สหัส   สัจจา               
399/7  ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง 85000
โทร. 077-812623, 081-9565754

120.  สาธร    วงศ์กาญจนะ                ***

121.  สายตา    ประเสริฐภักดิ์            
15/2  ตรองแจ่มจันทร์  ถ.ศรีจันทร์  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
โทร. 039-313997, 085-1351530

122. สาหรี่    ทิพย์วารีรมย์
34/2 ซอย11 ถนนผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 074-611829,
089-6536815

123. สุกัญญา  เสริมสุขสันติกุล       
161/2 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.081-4502532, 075-218731

124. สุดา  มหัทธนสถิต                     
88 ซ.เจริญกรุง 82   ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม.10120
โทร. 02-2890707,  081-4047178

125. สุธน  เรืองเดช                           
โรงเรียนสตรีวิทยา 3 พุทธมณฑล
โทร. 081-6194397

126.  สุนทรี  วัชรสินธุ์                         ***

127. สุนันทา  วงศ์อาจ                       
39/23 ชินเขต 2/19  ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 02-5806994-5

128. สุนันทา  เอี่ยมสำอางค์             
11 หมู่ 3 ซอย 7ข ถ.ป่าตัน  ต.ป่าตัน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-408038,  053-408777,053-409333,
มรภ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 081-8831497  e-mail :
sunanta.iem@gmail.com   2552

129. สุนีย์  มงคลวิทย์
23 หมู่ 12 ต. ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210                          
โรงเรียนวัดท่าพูด   ต.สามพราม จ.นครปฐม

โทร.081-9359845,  034-321084


130. สุพิศ  คืนตัก                
635 การเคหะแห่งชาติ  ซ.23 คลองจั่น   ถ.นวมินทร์ เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-7337391, 086-0768476
 
131.
สุภณ(อุบล)  กุญชรินทร์                      
(1) 17/116 เพชรเกษม 69 หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-4455749,  081-9235745
(2) 29/1286 พระราม 2 หมู่ 6  ม.วิเศษสุขนคร ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000


132. 
สุภาภรณ์     ศุขะทัต                                       
4/56  ซ. 3  ม.สหกรณ์ เสรีไทย 57  กรุงเทพมหานคร 10240
โทร.02-3797451, 081-6434748
โรงเรียนนวมินทร์-ราชูทิศ กม.8 กรุงเทพมหานคร  2552
 
133.  
สุมลวรรณ  นันทกากุล   
83 ถ.ติรสถิตย์  อ.เมือง  จ.สตูล 91000
โทร.081-7984006

134. สุรินทร์  เงินแจ้ง                      
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
  อำเภอพรหมพิราม   
จังหวัดพิษณุโลก

135. สุวรรณ  คงมี                              
มรภ.นครสวรรค์

โทร.081-8879991

136. สุวิมล  พูนทอง                          
69/99 ม.รุ่งเจริญ ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.วัดตูม อ.เมือง จ.อยุธยา 13000
โทร. 035-232679,
  081-8417067,  081-3471551


137. สุรพล สุวคนธ์                            
268/1 ถนนฉัตรไชย   อ. เมือง  จ. ลำปาง 52000
โทร. 089-6347151  082-1966186  e-mail: surap 47 @yahoo.com    , surap52@yahoo.com


138. เสนอพร  สุขแสงศรี 
 Sandy  Camp : 2103  Sunborough Dr.  Columbia,Mo.65203. USA.  
  Tel.  573 - 2286275   E-mail : sandy.camp.01@gmail.com
 
139. เสรี  เหล่าพราหมณ์
                  
69/1 หมู่ 1 ดอยแก้ว  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 51000
โทร.053-341106,  053-838340,  081-9621973
seree_laophram@hotmail.com

140.  
เสาวนีย์  แพทย์ประพาฬ          
37 ม.3 พระยาทด  อ.เสาไห้ สระบุรี 18160
โทร. 036-725254,  080-0204886

141. อดุลย์  อนุชปรีดา                       
120/342 ม.2 สุขุมวิท  ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02-38277807, 081-8190568

142. อนงค์  พรหมเมตตา                 
โรงเรียนภูเขียว 18 หนองตูม  ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 
โทร.044-844616

143. อนงค์  สวรรยาธิปัติ                  
49/62 ซ.ท่านผู้หญิงพหล  ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-5612898,  089-9653008


144. อรวรรณ     สัตยรักษ์                                   ***

145. อร่าม   คงขาว                              ***

146. อรุณรัตน์  รักแต่ตระกูล        ประธานรุ่นปี 2552    
15-15/1 ร้านเนาวกานต์  ถ. พังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.076-212837, 089-8755796

147. อัญชลี   ตั้งดรัยกุล                     
175/2  ม.สัมมากร ซ.ดี 2 สุขภิบาล 3 เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-3736022, 086-9840180

148. อาภรณ์   จันย่อง                        
60/2 ถนนโคกหล่อ   อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 083-5909416,    075-212129
50/223 ถ.นวมินทร์26 แยก 1-9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

149. อารีเฟรน   อับดุลกาเดร์           
36/56 หมู่ 1 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 082-4388910,  087-4759330   
e-mail:
a_ree_fen@hotmail.com

150. อิสระ  ศรีสินธร                         
75/7  ม. 2  (หมู่บ้านวังหงส์)  เพชรเกษม ซอย 2  อ. หาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 90110 
 tel :074-212969  or 0816908388
 
e-mail:srisin42@hotmail.com

151. อุไร   นิลพันธุ์                            
299/213 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02-5737831, 085-0554274

152. อุ่นจิต  เอี่ยมศิริ                           
87 ถ.นครนอก อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร. 074-312498,  074-441401,  081-8979262
e-mail : onchit_9901@hotmail.com

153. อำพล  บุญอยู่                              
101 หมู่ 2   ต. หนองหอย   อ. เมือง จ.เชียงใหม่  50000
โทร.081-9513325 e-mail: horse9925@yahoo.com

105. สกุล   มูลแสดง                          
ม.รามคำแหง   ธ.844  ม.ธรากร  ถ.รามคำแหง
66 
มีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510 
โทร.02-5172186

106. สะคราญ   สวัสดิศฤงฆาร         ***

107. สนธยา                                          ***

108. สนาน   ลิมปริวัฒนา 
380/3  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์   53000 

โทร. 055-413881,  087-2119799

109. สมทรง   พรหมเมศร
189  ซอยสหกรณ์  1  ถ.พิสิษฐ์พยาบาล 
อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 
โทร.083-5082071

110. สมทรง   สุวพานิช               
มรภ.มหาสารคาม 722  ถ.นครสวรรค์  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 
โทร.  043-7421495 ,  043-721714,  081-2635897

111.  สมพร   เกิดในมงคล
โรงเรียนสิงห์สมุทร  อ.สัตหีบ   จ.ชลบุรี

112. สมพล   รุ่งเรืองวงศ์                  
9/225  ม.นภาวัลย์  ซ.กม.25  เขตสายไหม  
 กรุงเทพมหานคร  10220  
 โทร.  02-9902682,  086-7712373

113. สมพิศ   เหรียญทอง             e-mail: sompit2490@yahoo.co.th
456 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20120   โทร. 038-349219,  085-9044400

154. ชวนถนอม (รักษดุล)  หอมสินธุ์
57/65 มง 5 ถนนสวนผัก ซอย 44 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02 448 4685  081 9850744

155. เอมอร  นาคะวิโร

4/309 ซ.14 หมู่บ้านสหกรณ์ เสรีไทย57

คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 081-3351728

156. อำไพพร  เหมวราค์กูล 

 Pauline   Miller,   2029  Darwin AVE,  Apartment #7,
   Los  Angeles,CA.  90031  USA.  Tel. 323 - 2238750
  E-mail : cindysuecq@gmail.com
  เมืองไทย:136/81  ซอยเกียรติไพรัส  ถนนพหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52000

157. อำนวยพร  สุริวงศ์

158. เอื้องแก้ว  นคินทร์บดี

32/2 หมู่บ้านเสรี 5 ถ.พระราม 9 ซ 41

สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-7190879, 083-7812515

159. เอื้อมพร  บุญธรรม

119/4 หมู่ 10 ต.บางประกง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร 085-0826076, 081-6870110

160. สถาพร  ภักดีศรี-สันติกุล

337 หมู่ 5 ถ.พระราชวียากรณ์ บางพึ่ง พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร.02-4633617, 02-4636288-9


(พี่) ฉลาด   อิงคเมธางกูร                                  
117/19 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/13 แขวงจอมพล   เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.089-7685117 e-mail:
eaglechad@hotmail.com