เอราวัณ ...สัญญา ...
ร้อยภาพผิวพื้นงามหลากหลามสี
ทั้งมาลีคลี่บานตระการสม
เคล้าปุยเมฆเฉกเช่นเล่นเริงลม
เพลินยามชมชนม์ชื่นระรื่นใจ

ดอยอินทนนท์ ...นึกฝันนั้นนานแล้ว
เพิ่งพานแผ้วพบเห็นเด่นสดใส
สูงสุดสูง ...ในสยามงามวิไล
หอบกลิ่นไออวลเย็นยามเยี่ยมเยือน

สุดซึมซาบอาบอิ่มพริ้มพิสุทธิ์
ใจผ่องผุดเพิ่มพลังดั่งใจเหมือน
ละล่องลอย ...ละเลียดฝันไม่หันเลือน
ถึงนานเดือนปีผ่าน ...สราญรมย์

ธรรมชาติช่างสรรค์สวรรค์พิศ
ให้ชมชิดชื่นเชยรำเพยผสม
เป็นครั้งหนึ่งซึ้งใจได้เกลียวกลม
ต่างสุขสม ..."เอราวัณ" ...ฉันท์ก่อนเคย

"เอราวัณ" ...วันนี้ ...หลายชีวิต
จากทั่วทิศท่องมาไม่มัวเฉย
เยือนเชียงใหม่ ...หมายพ้องผองเพื่อนเอย
นานจังเลย ...มิเคยพบสบข่าวคราว

ถ้อยสัญญา ...จะพบกัน ...พบกันอีก
มิเร้นหลีกลาร้างห่างคราวข่าว
จะถามไถ่ ...ในทุกข์สุข ...สัมพันธ์ยาว
ไม่แรมร้าว ...จะหวนย้อน ...นอนรอวัน !

อารีเฟน/